Announcing Open Data Camp 4

Open Data Camp is back!

Click to skip to this post in Welsh.

odc4-1We are delighted to announce that Open Data Camp is returning once again. Open Data Camp 4 will be the weekend of Saturday and Sunday 25/26th February 2017, at The Pierhead in Cardiff.

We are extremely grateful to Assembly Member Mark Drakeford, of the National Assembly for Wales, who has sponsored our use of the Pierhead building.

In case you’ve no idea what Open Data Camp is, here’s a quick recap:

Open

‘Open’ means that data has made available with little or no restriction on its use, as set out in a licence.

Data

‘Data’, refers to text, words, numbers, images, sound and video etc. (Hang on, what’s the difference between data and information? See this useful explanation.)

Camp

‘Camp’ is a term commonly used to refer to an ‘unconference’, which basically means it’s an event with no predefined agenda – instead, attendees ‘pitch’ session ideas to each other.

“Open data is data that anyone can access, use and share.”

More to follow

Tickets (free!) will be released in batches on the following dates & times (all times are GMT):

  • Wednesday 14th December at 3pm
  • Tuesday 20th December at 12noon
  • Sunday 8th January at 8pm
  • Friday 13th January 2017 at 4pm
  • Thursday 19th January at 12noon

We’ll be sharing lots more information – including how to book your ticket(s) – on the Open Data Camp blog, via @ODCamp on Twitter, and using hashtag #ODCamp in the coming weeks.

 

29929792165_c091995192_z
The Pierhead

Photo credit

The Pierhead building, by Nigel Bishop on Flickr: https://flic.kr/p/MAN1tp

Open Data Camp word cloud based on Pierhead building outline, created using Tagul

Yn datgan Gwersyll Data Agored 4

Mae Gwersyll Data Agored yn ol!

Rydym yn falch i ddatgan bod Gwersyll Data Agored yn dod yn ol unwaith eto. Bydd Gwersyll Data Agored 4 yn cael ei gynnal ar benwythnos dydd Sadwrn a dydd Sul y 25/26ain o Chwefror 2017, yn Adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Aelod Cynulliad Mark Drakeford, o Gynulliad Cenhedlaethol Cymru, sydd wedi noddi ein defnydd o adeilad y Pierhead.

Rhag ofn nad oes ganddoch syniad beth yw Gwersyll Data Agored, dyma crynodeb sydyn:

Gwersyll

Mae ‘gwersyll’ yn cyfeirio yn aml i ‘anghynhadledd’ (‘unconference‘), sydd yn golygu bod yn ddigwyddiad yn dechrau heb agenda rhagosodol – yn hytrach, mae mynychwyr yn cynnig (‘pitch’) syniadau i’w gilydd ar gyfer sessiynnau.

Data

Gall ‘Data’ cyfeirio at testun, geiriau, lluniau, swn, fideo, a.y.y.b. (Ond disgwyl.. beth yw’r gwahaniaeth rhwng data a gwybodaeth? Gwelwch yr esboniad defnyddiol yma.)

Agored

Golygai ‘Agored’ bod data ar gael hefo ychydig neu dim o rwystrau ar sut ellid ei defnyddio, fel a osodwyd allan mewn trwydded.

“Data agored yw data gall unrhyw un cyrchu, defnyddio a rhannu.”

Mwy i ddilyn

Mae ticedi (am ddim) yn cael eu rhyddhau mewn sypiau ar y dyddiadau & amseroedd canlynol (dengys yr amser yn GMT):

  • Dydd Mercher 14fed Rhagfyr am 3y.p.

  • Dydd Mawrth 20fed Rhagfyr am 12y.p.

  • Dydd Sul 8fed Ionawr am 8y.p.

  • Dydd Gwener 13fed Ionawr am 4y.p.

  • Dydd Iau 19fed Ionawr am 12 y.p.

Byddwn yn rhannu llawer mwy o wybodaeth – yn cynnwys sut i archebu eich ticed(i) – ar flog Gwersyll Data Agored, ar @ODCamp ar trydar, ac yn defnyddio hashnod #ODCamp yn yr wythnosau sy’n dilyn…

Credyd ffoto

Yr adeilad Pierhead, gan Nigel Bishop ar Flickr: https://flic.kr/p/MAN1tp

‘Cwmwl geiriau’ Gwersyll Data Agored ar amlinelliad o’r adeilad Pierhead, wedi’i greu yn defnyddio Tagul